JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI18 Oktober 2010

MEMANTAPKAN ILMU TATABAHASA ASPEK MORFOLOGI


PERKATAAN


1. Unit tatabahasa terkecil
2. Boleh dipecahkan kepada unit-unit makna yang lebih kecil
3. Boleh berbentuk perkataan tunggal dalam Bahasa Melayu

GOLONGAN KATA NAMA

1. Kata Nama Am
2. Kata Nama Khas
3. Kata Ganti Nama


PROSES PEMBENTUKAN KATA

1. Pengimbuhan
2. Penggandaan
3. Pemajmukan

PENGGANDAAN SEPARA

1. Lelaki
2. Jejari
3. Bunga-bungaan
4. Sayur-sayuran

APITAN KATA NAMA

1. beruntung = keberuntungan
2. usahawan = keusahawanan
3. perhati = pemerhatian

KATA KERJA TAK TRANSITIF

1. negara sedang berkembang
2. kakak menangis
3. abang mandi

KATA KETERANGAN WAKTU

1. sejak
2. semenjak
3. sementara
4. setelah
5. seketika

KATA BANTU

1. membantu frasa adjektif
2. menerangkan ragam perbuatan
3. menimbulkan makna tambahan

FUNGSI KATA SENDI NAMA "DEMI"

1. menjadi unsur penegas
2. membawa maksud tujuan
3. menunjukkan maksud urutan

FONOLOGI

ARTIKULATOR

1. Hujung lidah
2. Lelangit lembut
3. Bibir
4. Pita suara
5. Tulang rahang

ARTIKULASI

1. Gusi atas
2. Gusi bawah
3. Lelangit keras
4. Gigi atas

BUNYI VOKAL

1. Semua bunyi vokal ialah bunyi bersuara
2. Bunyi vokal depan dihasilkan dengan menghamparkan bibir

KONSONAN SENGAUAN

1. Sekatan dibuat di dalam rongga mulut
2. Lelangit lembut tidak menutup rongga hidung
3. Arus udara keluar melalui rongga mulut dan rongga hidung

KONSONAN SENGAUAN LELANGIT LEMBUT [ng]

1. mengaduh
2. mengenali
3. mengadah
4. menguli
5. mengilai

PERKATAAN YANG MENGANDUNGI DIFTONG

1. sepoi
2. pulau
3. haiwan
4. hairan
5. meterai
6. aurat
PERKATAAN YANG MENGANDUNGI VOKAL RANGKAP
1. paut
2. maaf
3. baik
4. daun

PERBEZAAN DIFTONG DAN VOKAL RANGKAP

1. Diftong mesti dalam satu suku kata
2. Contoh : au + rat = aurat
3. Diftong /au/ berada dalam satu suku kata

3. Vokal rangkap terpisah dari satu suku kata
4. Contoh : ba + ik = baik
5. Vokal /a/ dan vokal /i/ terpisah

ISU KENEGARAAN : MEMAHAMI MAKSUD TANGGUNGJAWAB TRANSFORMASI

Transformasi menjadi agenda utama kepemimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak. Apa yang dimaksudkan dengan ‘transformasi’? Soalan ini sengaja dilontarkan kerana ramai tidak memahami erti transformasi, kabur istilahnya dan gagal memahami apa yang ingin dimaksudkan Perdana Menteri mengenai transformasi yang beliau bawa. Jika mahu dihuraikan pengertian transformasi, kita perlu meneliti akar kata atau kata dasar yang membentuk perkataan itu. Istilah transformasi adalah daripada perkataan Inggeris iaitu transformation yang dibina daripada dua kata dasar iaitu trans dan form.
 
Trans bermaksud melintasi dari satu sisi ke sisi lainnya (across), atau melampaui (beyond), manakala kata form bererti bentuk. Jika istilah transformasi digunakan dalam bentuk kata kerja, maka kita menyebutnya sebagai mentransformasikan yang bermakna mengubah (rupa, bentuk, sifat dan fungsi) dan juga bererti mengalihkan. Jelas, perkataan transformasi yang digunakan oleh kerajaan hari ini bukan istilah jargon yang tidak mempunyai makna signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Ia mempunyai makna sangat luas. Jika dikaitkan kepada perubahan sistem pentadbiran negara, maka kata transformasi itu merujuk perubahan dalam pembangunan nasional yang menjadi visi dan misi pemerintahan kerajaan pada hari ini. Ini bermakna transformasi mengandung makna perubahan yang biasanya menyebabkan perpindahan bentuk atau corak yang jelas. Ia berlaku secara terarah dan bertahap, bukan radikal tetapi tetap mengikut perancangan, malah ada jangka masanya. Demikian, dalam usaha membangun dan menjadikan Malaysia negara maju menjelang 2020 maka agenda transformasi menjadi sangat mendesak.

Untuk memulakannya Najib terlebih dulu memperkenalkan Gagasan 1Malaysia menjadi asas dan landasan penting bagi menjayakan agenda itu. Gagasan itu mendukung falsafah ‘Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan’. Slogan ini menjadi asas beberapa program transformasi kerajaan lain. Dalam bidang pentadbiran, Najib memperkenalkan Pelan Transformasi Kerajaan (GTP), manakala dalam bidang ekonomi diperkenalkan Pelan Transformasi Ekonomi (ETP).  Sambutan hari kemerdekaan tahun ini juga memakai tema ‘1Malaysia Menjana Transformasi’.  Usaha melaksanakan transformasi membabitkan seluruh rakyat. Ia bukan satu haluan transformasi yang mementingkan kelompok tertentu. Rakyat diberi harapan dan perubahan selari dengan objektif, maksud dan tujuan transformasi itu sendiri.  Satu lagi perkara perlu difahami ialah untuk menjayakan transformasi bukan hanya terletak di bahu kerajaan semata-mata. Rakyat sebagai aset modal insan harus membabitkan diri secara aktif dalam menjayakan transformasi nasional.  Mereka harus didorong untuk memikul sama usaha menjayakan transformasi.  Ia perlukan transformasi pola atau cara berfikir dan pola perilaku (budaya) rakyat untuk membentuk dinamisme perubahan yang diharapkan itu.

Masyarakat yang mempunyai kesedaran penuh terhadap sikap dan tindakan dirinya untuk menjayakan transformasi akan berupaya membentuk momentum transformasi yang memberangsangkan. Sebab itu, lapan nilai yang digariskan di bawah gagasan 1Malaysia adalah nilai yang harus dihayati rakyat supaya agenda transformasi dapat dilakukan dengan lancar dan efektif. Lapan nilai itu ialah ketabahan, penerimaan, pendidikan, integriti, meritokrasi, rendah hati, kesetiaan, budaya kecemerlangan.  Lapan nilai itu harus dapat merubah penampilan, sikap, paradigma, tingkah laku dan kebiasaan diri supaya daya tenaga masyarakat melonjakkan daya saing negara, terutama untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020. Justeru, sudah sampai masanya kita membentuk masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif.

Elemen inovatif dan kreativiti harus menyerap dalam seluruh sistem masyarakat iaitu pentadbiran, ekonomi, pendidikan, pertahanan dan pelbagai sistem lain. Jelas, makna transformasi terletak pada perubahan bentuk atau penampilan yang holistik supaya keberhasilan transformasi dapat menzahirkan impak yang berskala luas merangkumi seluruh sistem masyarakat itu.  Mungkin ini telahan penulis terhadap maksud kata-kata Najib: “Saya mengajak rakyat untuk sama-sama menjayakan transformasi besar ini”. Ia bukan dinamakan transformasi jika ia hanya sekadar membuat sedikit pembaikan atau perubahan dalam aspek tertentu. Apa yang nyata ialah agenda transformasi sangat diperlukan bagi menjayakan wawasan negara dan Malaysia sebagai negara maju berpendapatan tinggi dapat dicapai sepenuhnya.


Oleh Mohd Ayob Abd Razip
BERITA HARIAN
18 OKTOBER 2010

KONSEP KATA

KATA

1. Unit bahasa terkecil
2. Mengandungi makna yang lengkap
3. Boleh berdiri sendiri dalam ayat
4. Dibentuk daripada kata akar atau kata dasar tertentu

KATA AKAR

1. Terdiri daripada satu morfem bebas
2. Belum diberi sebarang imbuhan
3. Dianggap inti sesuatu kata

CONTOH KATA AKAR

1. Morfem bebas ikhlas pada kata kejujuran
2. Morfem bebas jujur pada kata kejujuran
3. Morfem bebas tenang pada kata ketenangan
4. Morfem bebas kecil pada kata mengecilkan
5. Morfem bebas habis pada kata dihabiskan

KATA DASAR

1. Kata yang menjadi dasar untuk membentuk kata

KATA AKAR BOLEH TERDIRI DARIPADA

1. akar kata
2. kata akar
3. kata terbitan
4. kata majmuk
5. kata ganda
6. frasa tertentu

KONSEP MORFEM

CIRI-CIRI

1. Unsur yang membentuk kata.
2. Unit terkecil dalam bahasa yang mempunyai fungsi gramatis
3. Unit yang menjalankan tugas nahu.

MORFEM BEBAS

1. Morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu kata
2. Berfungsi sebagai ayat minimum
3. Kata akar yang belum menerima sebarang imbuhan

CONTOH MORFEM BEBAS

1. kawan
2. sekolah
3. ambil
4. sentuh
5. cerlang
6. lapang

MORFEM TERIKAT

1. Memerlukan morfem lain untuk membentuk kata
2. Imbuhan-imbuhan yang membentuk kata terbitan

CONTOH MORFEM TERIKAT

1. awalan ber- pada kata berkawan
2. akhiran -an pada kata sentuhan
3. sisipan -em- pada kata cemerlang
4. apitan ke-...-an pada kata kelapangan