28 September 2010

ALIH BENTUK TEKS JENIS SAJAK (PUISI MODEN)

ARAHAN

Alihkan bentuk puisi di bawah ini kepada bentuk prosa biasa.


PETIKAN SAJAK ASAL


Marilah kita berbahasa sebaiknya.
Bahasa adalah pengatur
pucuk fikiran yang bertabur
bahasa adalah pelentur
ranting perasaan yang bersiur


Dengan bahasa
terlihat fakta padu
terlihat sinar ilmu
terlihat cinta biru


JAWAPAN YANG DICADANGKAN
Marilah kita menggunakan bahasa dengan sebaik-baiknya. Bahasa digunakan sebagai pengatur bagi pemikiran yang bertabur. Bahasa merupakan pelentur pada perasaan seseorang yang bercelaru. Dengan menggunakan bahasa, kita dapat memperlihatkan fakta yang padu, menjelaskan ilmu dan menunjukkan cinta yang tulus dan suci.

NASIHAT CIKGU ZUL
Untuk mengalihkan teks puisi moden (sajak), pelajar tidak boleh menggunakan frasa "penyajak mengatakan bahawa" kerana bersifat laporan.  Anda masih menulis puisi, cuma puisi anda (jawapan) ditulis dalam ayat yang lengkap dan gramatis.

JENIS-JENIS KATA MAJMUK

KATA MAJMUK KIASAN


Definisi
Gabungan dua atau lebih kata yang membawa maksud kiasan seperti simpulan bahasa.

Contoh :
buah hati
duit kopi
makan suap
anak emas
anak tut


KATA MAJMUK ISTILAH KHUSUS

Definisi
Gabungan kata-kata istilah dalam bidang ilmiah sahaja

Contoh :
lut sinar
kanta sentuh
pita suara
deria rasa


KATA MAJMUK RANGKAI KATA BEBAS


Definisi
Percantuman kat-kata dasar daripada mana-mana golongan kata.


Contoh :
tengah hari
guru besar
jalan raya
terima kasih
bom tangan

KATA BANTU RAGAM

KATA BANTU ASPEK (Masa)


Contoh perkataan :
telah
akan
pernah
sedang
masih
belum


KATA BANTU RAGAM (Perbuatan)


Contoh perkataan :
hendak
mahu
boleh
harus
mesti
dapat

BATU BERSURAT ABAD KETUJUH

Empat batu bersurat penting pada abad ke-7

a. Batu Bersurat Kedukan Bukit (683)
b. Batu Bersurat Talang Tuwo (684)
c. Batu Bersurat Kota Kapur (686)
d. Batu Bersurat Karang Brahi (692)


Perkara yang anda harus tahu tentang keempat-empat batu bersurat di atas ialah :
a. Semuanya ditulis dalam tulisan palava
b. Pengaruh bahasa sanskrit

AYAT TANYA TERBUKA DAN AYAT TANYA TERTUTUP

AYAT TANYA TERBUKA
Ayat tanya terbuka ialah ayat yang memerlukan seseorang menjawap pertanyaan dengan pelbagai jawapan.


Contohnya :
Berapa orang anak kamu sekarang?
Apakah pekerjaan isteri Cikgu Zul?
Siapakah yang meniru?
Kenapa kamu suka berkawan dengan dia?


AYAT TANYA TERTUTUP
Ayat tanya tertutup hanya memerlukan jawapan ya, betul, benar, tidak, dan bukan.


Contoh ayat :
Adakah kamu sudah makan?
Kamu datang ke sekolah tadi?
Ibu kamu ada di rumah?
Kamukah yang mengusik dia?
Kamu pandai bermain bola sepak?
Kamu suka dia?

KATA GANDA BERIRAMA ATAU BERENTAK

1. Pengulangan vokal atau diftong

Makna
Bunyi yang diulang ialah bunyi vokal atau diftong
a. hina - dina
b. ramah - tamah
c. sayur - mayur


2. Pengulangan Konsonan
Makna
Penggandaan berlaku pada persamaan bunyi konsonan
a. tanah - tanih
b. kayu - kayan
c. mandi - manda


3. Pengulangan Bebas
Makna
Rentak bunyi tiada ciri-ciri persamaan
a. kusut - masai
b. ipar - duai
c. haru - biru

JENIS-JENIS KATA TUGAS

1. Kata Penyambung Ayat

a. Kata Hubung Gabungan
b. Kata Hubung Pancangan Relatif
b. Kata Hubung Pancangan Komplemen
c. Kata Hubung Pancangan Keterangan


2. Kata Praklausa
a. Kata seru
b. Kata tanya
c. Kata perintah
d. Kata pembenar
e. Kata pangkal ayat


3. Kata Prafrasa
a. Kata bantu
b. Kata penegas
c. Kata penguat
d. Kata nafi
e. Kata pemberi
f. Kata arah
g. Kata bilangan
h. Kata sendi nama


4. Kata Pascakata
a. Kata penekan
b. Kata pembenda

KRISIS KEKURANGAN BEKALAN MAKANAN


SOALAN KARANGAN
Krisis kekurangan bekalan makanan seperti gula, beras dan sayur-sayuran selalu berlaku di negara kita.Bincangkan punca-punca dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.

Sejak kebelakangan ini, krisis kekurangan makanan telah melanda dunia kita.Masalah ini menjadi semakin serius terutamanya kepada negara membangun seperti negara kita,Malaysia.Hal ini kerana kemelut ini mendatangkan pelbagai impak negatif kepada negara dan masyarakat.Pegarah Eksekutif Program Makanan Dunia Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu,Josette Sheeran,menggunakan istilah ‘the silent tsunami’atau tsunami senyap untuk menggambarkan keadaan ini.Dengan itu, faktor berlakunya krisis kekurangan makanan dan langkah penyelesaiannya akan dibincangkan.

Salah satu punca yang memangkin kepada masalah ini ialah peningkatan permintaan terhadap bekalan makanan.Sedasawarsa ini,negara kita mengalami kadar pertumbuhan penduduk yang agak pesat, iaitu 2.6 peratus setahun.Hal ini menyebabkan permintaan terhadap bekalan makanan meningkat dengan drastik.Dengan itu,peningkatan permintaan terhadap bekalan makanan yang melebihi penwaran bekalan makanan telah menyebabkan krisis ini berlaku.Dalam era moden ini,perkembangan sektor perkhidmatan terutamanya dalam bidang hotel dan restoran telan menyebabkan permintaan terhadap bekalan makanan seperti beras,gula dan sayur-sayuran semakin meningkat.Hal ini demikian kerana mereka ingin memenuhi kehendak setiap pelanggan dengan menyediakan pelbagai hidangan dalam menu.Ternyatalah bahawa permintaan yang tinggi menyebabkan kekurangan bekalan makanan.

Selain itu,perubahan iklim yang ketara juga mendasari masalah ini.Saban hari, dunia kita mengalami perubahan iklim yang amat ketara.Sebagai contohnya,kejadian El-Nino semakin kerap berlaku dan banjir besar juga kerap melanda dunia kita.Baru-baru ini,kejadian El-Nino telah melanda Australia yang menyebabkan fenomena kebakaran hutan berlaku.Menurut statistik,kemarau terburuk yang melanda Australia telah menyusutkan pengeluaran gandum sebanyak 60 peratus.Fenomena ini telah menyebabkan bekalan gandum dunia berkurangan.Secara implisitnya,kejadian ini telah memberi impak kepada negara kita apabila harga gandum meningkat.Jelaslah bahawa perubahan iklim menyebabkan masalah ini berlaku.

Tambahan pula,kemerosotan simpanan stok makanan sedunia juga menyebabkan masalah ini berlaku.Dahulunya, stok makanan adalah melebihi permintaan sedunia.Namun demikian,setiap negara termasuk negara kita mengalami kekurangan simpanan stok makanan.Menurut statistik Bank Dunia,kadar simpanan bjirin dunia adalah pada paras terendah sejak 30 tahun.Dengan itu, kekurangan bekalan stok akan menyebabkan harga makanan seperti beras dan sayur-sayuran meningkat.Sebagai contohnya,harga pasaran global secara purata telah meningkat sebanyak 75 peratus sejak tahun 2000.Hal ini amat membebankan negara membangun dan rakyatnya kerana terpaksa menanggung kos perbelanjaan yang tinggi.Oleh itu,jelaslah bahawa kekurangan stok makanan mendasari masalah ini.

Setiap penyakit ada penawarnya,setiap masalah ada penyelesaiannya.Dengan itu,salah satu langkah yang boleh dijalankan ialah memajukan sektor pertanian.Sektor pertanian yang dahulunya diabaikan harus dibangunkan untuk menghasilkan bekalan makanan seperti beras dalam kuantiti yang banyak.Kerajaan haruslah mengusahakan aktiviti ini ke arah produktiviti yang berskala besar.Hal ini supaya keperluan tempatan dan eksport dapat ditampung di samping mengelakkan berlakunya peningkatan harga makanan.Perkongsian pintar dan penyelarasan operasi seperti jentera dan infrasttruktur dapat dikongsi antara petani untuk memajukan aktiviti pertanian yang diusahakan oleh mereka.Ternyatalah bahawa perkembangan sektor pertanian mampu mengatasi masalah ini.

Di samping itu, pembangunan tanah terbiar juga menangani masalah ini.Terdapat banyak kes tentang tanah yang terbiar terutamanya di Kelantan.Jika tanah terbiar ini tidak diusahakan,maka negara kita akan menghadapi masalah kekurangan tanah untuk penanaman padi,kelapa sawit dan sayur-sayuran.Oleh itu,jika tanah inii diusahakan dengan betul,maka kawasan tersebut tidak akan menjadi kawasan yang tidak berguna.Menurut kajian,selepas usaha ini dijalankan,negeri Kelantan mengalami peningkatan lebih 1000 hektar kawasan tanaman padi.Hal ini bukan sahaja mampu meningkatkan hasil pengeluaran bekalan makanan,malahan mengurangkan import negara.Jelaslah bahawa pembangunan tanah terbiar mampu mengatasi kemelut ini.

Tambahan pula,peranan pihak bank juga penting dalam mengatasi masalah ini.Pihak bank seharusnya membantu para petani dengan melonggarkan syarat pinjaman kepada mereka.Kebanyakan para petani terdiri daripada golongan miskin.Oleh itu,dengan melonggarkan syarat pinjaman,mereka mampu mempunyai modal untuk mengusahakan hasil tanaman mereka.Skim pembayaran balik pinjaman pula haruslah dilakukan pada waktu menuai kerana pada masa inilah petani memperoleh keuntungan daripada hasil tuaian.Dengan itu,para petani tidak akan terasa tertekan dengan pinjaman mereka.Bukan itu sahaja,dengan keuntungan yang diperoleh,mereka dapat membeli jentera yang canggih,seterusnya meningkatkan produktiviti mereka.Ternyatalah bahawa masalah ini dapat diatasi melalui peranan pihak bank.

Kesimpulannya,krisis kekurangan bekalan makanan sememangnya membimbangkan kerajaan dan juga rakyat.Hal ini kerana kemelut ini amat merugikan negara kita dari segi ekonomi dan sosial.Makanan seperti beras amatlah penting kepada kehidupan manusia dan negara kita.Makanan membekalkan zat kepada manusia dan menjana pendapatan kepada negara.Oleh itu,krisis kekurangan bekalan makanan haruslah diatasi secara kolektif demi kepentingan bersama.

Disediakan oleh :
Tan Mee Sing
Tingkatan Enam Atas 1
SMK Sacred Heart

KES KERACUNAN MAKANAN DI SEKOLAH


SOALAN KARANGAN
Kes keracunan makanan semakin berleluasa di sekolah-sekolah di negara kita. Fenomena ini telah menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat di negara kita.
Sebagai setiausaha sebuah pertubuhan bukan kerajaan, anda bercadang untuk menghantar memorandum kepada Perdana Menteri. Dalam memorandum tersebut, anda menyatakan kekesalan melihat keadaan ini berlaku dan menekankan bahawa beberapa langkah yang sewajarnya harus diambil untuk mengatasi keadaan tersebut. Tuliskan memorandum tersebut dengan selengkapnya.

FORMAT : MEMORANDUM

KEHENDAK SOALAN
Calon diminta menulis satu memorandum tentang kekesalan melihat kes keracunan makanan di sekolah dan mencadangkan beberapa langkah yang wajar untuk mengatasi masalah tersebut.

PENDAHULUAN
Kes keracunan makanan yang berlaku di sekolah-sekolah dalam negara kita kian membimbangkan sejak akhir-akhir ini. Perkara ini menyebabkan kebimbangan kepada banyak pihak yang mula menyatakan kekesalan mereka kepada Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai kegagalan kita dalam menangani kes ini. Memorandum ini dihantar kepada Perdana Menteri untuk menyatakan kekesalan tersebut dan mengemukakan beberapa cadangan untuk mengatasi masalah tersebut.

PENYATAAN MASALAH
1. Kekesalan mengenai kurangnya amalan menjaga kebersihan makanan oleh pihak kantin sekolah. Pihak sekolah pula kurang membuat pemantauan ke atas cara-cara penyediaan makanan di kantin/asrama sekolah.

2. Pengusaha kantin sekolah yang terlibat dalam kes keracunan tidak disenaraihitamkan. Tamatkan kontrak agar tidak menimbulkan kes berulang.

3. Pengusaha kantin kurang berhati – hati semasa memilih dan menentukan pembekal bahan mentah yang bersih dan bebas daripada sebarang pencemaran

CADANGAN UNTUK MENGATASI
1. Pemantauan yang secara berjadual dan berterusan.

2. Surat akuan pengiktirafan kesihatan pengusaha / penyedia makanan kantin sekolah yang dikeluarkan pihak hospital kerajaan dan jabatan kerajaaan sebagai jaminan / bukti / tahap kesihatan harus melibatkan semua .

3. Pemeriksaan kesihatan terhadap pengusaha kantin dan pembantunya wajib dilakukan, seperti mengambil suntikan tifiod supaya terpelihara daripada pembawa penyakit berjangkit

KESIMPULAN

Masalah ini perlu di atasi dengan bijaksana demi kesejahteraan anak-anak didik kita yang masih menuntut di bangku sekolah.

KEBAIKAN PUSAT TUISYEN


TAJUK KARANGAN

Pusat-pusat tuisyen menjadi tumpuan pelajar bagi meningkatkan prestasi akademik. Huraikan pendapat anda tentang kebaikan pusat tuisyen terhadap diri anda.


PENDAHULUAN
• semakin banyak ditubuhkan terutamanya di kawasan bandar – bagai “cendawan tumbuh selepas hujan”
• berlumba-lumba menghantar anak ke pusat tuisyen
• terlalu mementingkan pencapaian akademik anak di era siber yang pesat membangun
• tidak mahu anak ketinggalan dalam pelajaran
• banyak mendatangkan kesan positif kepada para pelajar dalam meningkatkan prestasi akademik mereka


ISI PERTAMA
• membolehkan seseorang fokus kepada pelajaran sepenuhnya
• banyak gangguan di sekolah sehingga tidak dapat menumpukan perhatian semasa guru mengajar
• rakan-rakan bising sehingga menganggu konsentrasi
• guru pula tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kerana terlalu banyak pelajar
• tuisyen – bilangan pelajar sedikit
• guru boleh mengesan kelemahan pelajar – memperbaiki kelemahan tersebut


ISI KEDUA
• pelajar tuisyen – biasanya pelajar yang pintar
• tidak mahu membuang masa kerana “masa itu emas”
• lebih suka berbincang secara dekat dengan guru-guru
• hanya diperoleh di pusat tuisyen – guru di sekolah sentiasa sibuk dengan pelbagai urusan
• di pusat tuisyen – lebih mudah bertanya dan bersoal jawab dengan guru
• guru dapat memberi penerangan dengan lebih jelas


ISI KETIGA
• bilangan pelajar agak sedikit
• guru dapat memberikan bimbingan secara individu
• dapat mendatangkan kesan yang agak maksimum kepada pelajar
• hubungan pelajar dengan guru lebih rapat
• pelajar tidak segan-segan menyuarakan kelemahan mereka kepada guru untuk diperbaiki
• guru tuisyen lebih peramah dan mesra


ISI KEEMPAT
• fasiliti di pusat tuisyen jauh lebih baik jika dibandingkan dengan di sekolah
• ada kemudahan pendingin hawa – dapat belajar lebih selesa
• meja yang digunakan lebih sesuai dan kerusi empuk
• bilik darjah lebih cantik dan ceria – membangkitkan semangat belajar
• kemudahan untuk mengajar lebih canggih
• membantu meningkatkan pencapaian pelajar agar menjadi lebih cemerlang


ISI KELIMA
• susunan jadual waktu pembelajaran lebih fleksibal
• di sekolah – jadual waktu telah ditetapkan sama ada waktu pembelajaran sesuai atau tidak
• waktu yang terlepas boleh diganti balik
• kelas tuisyen biasanya dibuat sebelah petang atau malam
• mudah diikuti oleh murid


PENUTUP
• alternatif terbaik bagi pelajar yang mahu berjaya dalam pelajaran
• mesti memilih pusat tuisyen yang benar-benar boleh membantu kita untuk meningkatkan prestasi
• beberapa aspek penting seperti yuran dan guru yang mengajar harus diambil kira
• pencapaian yang cemerlang dalam akademik akan menjadi ukuran kejayaan di hari muka
• jangan menyalahgunakan kemudahan tuisyen – “sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna”
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...