JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI28 September 2010

JENIS-JENIS KATA MAJMUK

KATA MAJMUK KIASAN


Definisi
Gabungan dua atau lebih kata yang membawa maksud kiasan seperti simpulan bahasa.

Contoh :
buah hati
duit kopi
makan suap
anak emas
anak tut


KATA MAJMUK ISTILAH KHUSUS

Definisi
Gabungan kata-kata istilah dalam bidang ilmiah sahaja

Contoh :
lut sinar
kanta sentuh
pita suara
deria rasa


KATA MAJMUK RANGKAI KATA BEBAS


Definisi
Percantuman kat-kata dasar daripada mana-mana golongan kata.


Contoh :
tengah hari
guru besar
jalan raya
terima kasih
bom tangan

KATA BANTU RAGAM

KATA BANTU ASPEK (Masa)


Contoh perkataan :
telah
akan
pernah
sedang
masih
belum


KATA BANTU RAGAM (Perbuatan)


Contoh perkataan :
hendak
mahu
boleh
harus
mesti
dapat

AYAT TANYA TERBUKA DAN AYAT TANYA TERTUTUP


AYAT TANYA TERBUKA

Ayat tanya terbuka ialah ayat yang memerlukan seseorang menjawap pertanyaan dengan pelbagai jawapan.


Contohnya :

Berapa orang anak kamu sekarang?
Apakah pekerjaan isteri Cikgu Zul?
Siapakah yang meniru?
Kenapa kamu suka berkawan dengan dia?AYAT TANYA TERTUTUP

Ayat tanya tertutup hanya memerlukan jawapan ya, betul, benar, tidak, dan bukan.


Contoh ayat :

Adakah kamu sudah makan?
Kamu datang ke sekolah tadi?
Ibu kamu ada di rumah?
Kamukah yang mengusik dia?
Kamu pandai bermain bola sepak?
Kamu suka dia?

KATA GANDA BERIRAMA ATAU BERENTAK

1. Pengulangan vokal atau diftong

Makna
Bunyi yang diulang ialah bunyi vokal atau diftong
a. hina - dina
b. ramah - tamah
c. sayur - mayur


2. Pengulangan Konsonan
Makna
Penggandaan berlaku pada persamaan bunyi konsonan
a. tanah - tanih
b. kayu - kayan
c. mandi - manda


3. Pengulangan Bebas
Makna
Rentak bunyi tiada ciri-ciri persamaan
a. kusut - masai
b. ipar - duai
c. haru - biru

JENIS-JENIS KATA TUGAS

1. Kata Penyambung Ayat

a. Kata Hubung Gabungan
b. Kata Hubung Pancangan Relatif
b. Kata Hubung Pancangan Komplemen
c. Kata Hubung Pancangan Keterangan


2. Kata Praklausa
a. Kata seru
b. Kata tanya
c. Kata perintah
d. Kata pembenar
e. Kata pangkal ayat


3. Kata Prafrasa
a. Kata bantu
b. Kata penegas
c. Kata penguat
d. Kata nafi
e. Kata pemberi
f. Kata arah
g. Kata bilangan
h. Kata sendi nama


4. Kata Pascakata
a. Kata penekan
b. Kata pembenda

KARANGAN SPM: KRISIS KEKURANGAN BEKALAN MAKANAN


SOALAN KARANGAN
Krisis kekurangan bekalan makanan seperti gula, beras dan sayur-sayuran selalu berlaku di negara kita.Bincangkan punca-punca dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.Sejak kebelakangan ini, krisis kekurangan makanan telah melanda dunia kita.Masalah ini menjadi semakin serius terutamanya kepada negara membangun seperti negara kita,Malaysia.Hal ini kerana kemelut ini mendatangkan pelbagai impak negatif kepada negara dan masyarakat.Pegarah Eksekutif Program Makanan Dunia Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu,Josette Sheeran,menggunakan istilah ‘the silent tsunami’atau tsunami senyap untuk menggambarkan keadaan ini.Dengan itu, faktor berlakunya krisis kekurangan makanan dan langkah penyelesaiannya akan dibincangkan.Salah satu punca yang memangkin kepada masalah ini ialah peningkatan permintaan terhadap bekalan makanan.Sedasawarsa ini,negara kita mengalami kadar pertumbuhan penduduk yang agak pesat, iaitu 2.6 peratus setahun.Hal ini menyebabkan permintaan terhadap bekalan makanan meningkat dengan drastik.Dengan itu,peningkatan permintaan terhadap bekalan makanan yang melebihi penwaran bekalan makanan telah menyebabkan krisis ini berlaku.Dalam era moden ini,perkembangan sektor perkhidmatan terutamanya dalam bidang hotel dan restoran telan menyebabkan permintaan terhadap bekalan makanan seperti beras,gula dan sayur-sayuran semakin meningkat.Hal ini demikian kerana mereka ingin memenuhi kehendak setiap pelanggan dengan menyediakan pelbagai hidangan dalam menu.Ternyatalah bahawa permintaan yang tinggi menyebabkan kekurangan bekalan makanan.Perubahan iklim yang ketara juga mendasari masalah ini.Saban hari, dunia kita mengalami perubahan iklim yang amat ketara.Sebagai contohnya,kejadian El-Nino semakin kerap berlaku dan banjir besar juga kerap melanda dunia kita.Baru-baru ini,kejadian El-Nino telah melanda Australia yang menyebabkan fenomena kebakaran hutan berlaku.Menurut statistik,kemarau terburuk yang melanda Australia telah menyusutkan pengeluaran gandum sebanyak 60 peratus.Fenomena ini telah menyebabkan bekalan gandum dunia berkurangan.Secara implisitnya,kejadian ini telah memberi impak kepada negara kita apabila harga gandum meningkat.Jelaslah bahawa perubahan iklim menyebabkan masalah ini berlaku.Kemerosotan simpanan stok makanan sedunia juga menyebabkan masalah ini berlaku.Dahulunya, stok makanan adalah melebihi permintaan sedunia.Namun demikian,setiap negara termasuk negara kita mengalami kekurangan simpanan stok makanan.Menurut statistik Bank Dunia,kadar simpanan bjirin dunia adalah pada paras terendah sejak 30 tahun.Dengan itu, kekurangan bekalan stok akan menyebabkan harga makanan seperti beras dan sayur-sayuran meningkat.Sebagai contohnya,harga pasaran global secara purata telah meningkat sebanyak 75 peratus sejak tahun 2000.Hal ini amat membebankan negara membangun dan rakyatnya kerana terpaksa menanggung kos perbelanjaan yang tinggi.Oleh itu,jelaslah bahawa kekurangan stok makanan mendasari masalah ini.Setiap penyakit ada penawarnya, setiap masalah ada penyelesaiannya. Dengan itu,salah satu langkah yang boleh dijalankan ialah memajukan sektor pertanian.Sektor pertanian yang dahulunya diabaikan harus dibangunkan untuk menghasilkan bekalan makanan seperti beras dalam kuantiti yang banyak.Kerajaan haruslah mengusahakan aktiviti ini ke arah produktiviti yang berskala besar.Hal ini supaya keperluan tempatan dan eksport dapat ditampung di samping mengelakkan berlakunya peningkatan harga makanan.Perkongsian pintar dan penyelarasan operasi seperti jentera dan infrasttruktur dapat dikongsi antara petani untuk memajukan aktiviti pertanian yang diusahakan oleh mereka.Ternyatalah bahawa perkembangan sektor pertanian mampu mengatasi masalah ini.Di samping itu, pembangunan tanah terbiar juga menangani masalah ini.Terdapat banyak kes tentang tanah yang terbiar terutamanya di Kelantan.Jika tanah terbiar ini tidak diusahakan,maka negara kita akan menghadapi masalah kekurangan tanah untuk penanaman padi,kelapa sawit dan sayur-sayuran.Oleh itu,jika tanah inii diusahakan dengan betul,maka kawasan tersebut tidak akan menjadi kawasan yang tidak berguna.Menurut kajian,selepas usaha ini dijalankan,negeri Kelantan mengalami peningkatan lebih 1000 hektar kawasan tanaman padi.Hal ini bukan sahaja mampu meningkatkan hasil pengeluaran bekalan makanan,malahan mengurangkan import negara.Jelaslah bahawa pembangunan tanah terbiar mampu mengatasi kemelut ini.Peranan pihak bank juga penting dalam mengatasi masalah ini. Pihak bank seharusnya membantu para petani dengan melonggarkan syarat pinjaman kepada mereka.Kebanyakan para petani terdiri daripada golongan miskin.Oleh itu,dengan melonggarkan syarat pinjaman,mereka mampu mempunyai modal untuk mengusahakan hasil tanaman mereka.Skim pembayaran balik pinjaman pula haruslah dilakukan pada waktu menuai kerana pada masa inilah petani memperoleh keuntungan daripada hasil tuaian.Dengan itu,para petani tidak akan terasa tertekan dengan pinjaman mereka.Bukan itu sahaja,dengan keuntungan yang diperoleh,mereka dapat membeli jentera yang canggih,seterusnya meningkatkan produktiviti mereka.Ternyatalah bahawa masalah ini dapat diatasi melalui peranan pihak bank.Kesimpulannya, krisis kekurangan bekalan makanan sememangnya membimbangkan kerajaan dan juga rakyat.Hal ini kerana kemelut ini amat merugikan negara kita dari segi ekonomi dan sosial.Makanan seperti beras amatlah penting kepada kehidupan manusia dan negara kita.Makanan membekalkan zat kepada manusia dan menjana pendapatan kepada negara.Oleh itu,krisis kekurangan bekalan makanan haruslah diatasi secara kolektif demi kepentingan bersama.

Disediakan oleh :
Tan Mee Sing
Tingkatan Enam Atas 1
SMK Sacred Heart