JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI30 Mac 2015

Mendepani Cabaran Pendidikan

DR. AMINUDIN MANSOR
Bekas pendidik cemerlang dan pengamal media,
PhD. Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Utusan Malaysia Online, 25 Mac 2015

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan, justeru melalui pendidikan dan pemahaman yang men­dalam dan seimbang akan dapat melahirkan insan seimbang dengan iman dan takwa. Al-Quran dan sunah adalah sumber ilmu utama yang seharus­nya menjadi rujukan kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Perbincangan tentang falsafah pendidikan dalam sebuah negara berbilang kaum sangat penting bagi mendedahkan maklumat berkaitan landasan falsafah dan hala tujunya. Pendekatan dan usaha yang sama telah diambil institusi pendidikan di Malaysia dalam memenuhi ke­perluan pendidikan. Pembelajaran sepanjang hayat kini semakin penting. Hala tuju pendidikan di Malaysia dari segi falsafah cukup jelas dan telah difahami oleh warga pendidik. Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), boleh dikatakan semua guru merupakan komponen penting kerana perlu bertanggungjawab dalam sebahagian besar kerangka falsafah tersebut.


Berteraskan Falsafah Pendidikan Islam (FPI) pula jelas sekali Malaysia mempunyai matlamat untuk menggilap potensi setiap pelajar mengikut kekuatan masing-masing. Apa yang paling utama daripada matlamat ini adalah diharapkan mampu membina sebuah masyarakat Malaysia yang sempurna dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Keseimbangan ini pula berakar umbi kepada keyakinan dan keimanan kepada Tuhan, Pencipta dan Pentadbir seluruh alam. Melalui matlamat pendidikan ini, perancangan, pelaksanaan dan kajian terus dilakukan untuk menghasilkan sebuah masyarakat Malaysia yang mempunyai ilmu, ketokohan, budi, dan kemahiran mengurus diri serta organisasi. Kekuatan setiap individu masyarakat seperti ini pula mampu menjulang Malaysia untuk terus berdaya saing, berkembang maju, makmur dan terkehadapan. FPK ini jelas selari dengan falsafah yang diutarakan oleh tokoh pendidik di negara ini.

Selain pendidikan berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan akhlak juga penting kepada murid dan pelajar. Selain pembangunan akal, pembangunan akhlak juga menjadi salah satu aspek utama dalam pembangunan pelajar yang seimbang. Jika diperhalusi pernyataan dalam FPK itu, terdapat dua aspek penting yang terkandung di dalamnya adalah wajah insan yang diingini dan kaedah untuk mencapai wajah tersebut. Rupa bentuk wajah yang diingini ialah insan yang baik dan cemerlang dalam empat aspek, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Aspek intelek penting kerana manusia yang baik ialah manusia yang berilmu, cintakan ilmu, mempunyai daya intelek dan daya fikiran yang tinggi. Mereka tidak mudah terpengaruh me­lainkan berlandaskan fakta dan ilmu yang tepat benar dan membawa kebaikan kepada manusia.

Manakala, aspek rohani pula me­rujuk kepada jiwa insan yang lebih tepat kepada kalbu yang memberi pancaran kepada suara hati. Nilai yang dihayatinya dengan berkesan akan menimbulkan ke­sedaran tentang apa yang betul dan apa yang salah, dengan rasa simpati, prihatin dan seumpamanya. Aspek emosi pula menekankan tentang perasaan. Seorang insan yang baik dan cemerlang ialah insan yang mempunyai perasaan yang seimbang iaitu perasaan cinta dan kasih sayang antara satu sama lain. Kasih sa­yang menjadikan insan tersebut cintakan kedamaian, perpaduan, persaudaraan dan silaturahim serta pembangunan yang baik. Sifat ini sangat penting, kerana insan yang hidup tanpa rasa kasih sayang akan mirip menjadi insan yang kejam, ganas dan hanya mementingkan diri sendiri. Suka memusnahkan pembangunan yang dibina, melakukan kekejaman dan huru-hara dan memusnahkan alam sekitar.

Bagi aspek jasmani memberi penekanan kepada kecergasan dan kesi­hatan mental dan fizikal. Ha­nya insan yang sihat sahaja yang akan dapat berfungsi sepenuhnya secara produktif. Justeru, keempat-empat aspek ini penting dalam diri seseorang untuk menjadikan dan melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa. Kepelbagaian ini diwarnai oleh budaya bangsa dan agama yang berbeza-beza antara satu sama lain. Inilah keunikan negara kita yang cemerlang di mata dunia. Keharmonian ini te­lah lama dipupuk dalam kalangan rakyat sejak Malaysia mencapai kemerdekaannya dan menjadikan rakyatnya bersatu hati. Perbezaan fahaman politik bukanlah halangan untuk menjadikan perpaduan sebagai agenda pen­ting. Bagi mengekalkan perpaduan ini kita perlulah memahami serta menghormati agama dan budaya rakyat pelbagai kaum dan keturunan di negara ini.

Mengamalkan sikap saling bertoleransi, menyayangi, melindungi dan menghormati hak orang lain adalah antara ramuan penting untuk memupuk semangat perpaduan. Nilai-nilai murni ini terdapat dalam instru­men Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang sedang dilaksanakan. PBS yang bersifat holistik bertujuan menilai kemahiran dan kecekapan murid dari aspek kognitif (intelek), efektif (emosi dan rohani), dan psikomotor (jasmani) selaras dengan FPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 yang merangkumi pendidikan menyeluruh dari peringkat prasekolah hingga lepasan menengah tidak terkecuali mengambil visi sistem pendidikan dan aspirasi murid yang dapat memenuhi ke­perluan negara pada masa depan.


Melalui PPPM ini enam ciri utama ditekankan yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing di peringkat global. Ciri-ciri itu meliputi mempunyai pengetahuan yang tinggi dan meluas; kemahiran berfikir; daya ke­pimpinan; penguasaan dwibahasa; etika dan kerohanian; dan memiliki identiti nasional sejajar dengan FPK. Ibu bapa pula wajar sederap­ mendepani transformasi pendidikan negara yang sentiasa berubah. Perubahan juga mesti dilakukan oleh para pendidik yang bersedia untuk bekerjasama bagi menyokong usaha murni ini. Apa yang lebih penting, murid dan pelajar juga mesti berubah dan tabah menghadapi perubahan dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi bagi memenuhi keperluan pada masa akan datang.