JEMPUT JADI PEMBACA SETIA BLOG INI23 September 2010

BELAJAR SINTAKSIS : 23 FAKTA PENTING YANG HARUS PELAJAR TAHU


FAKTA PENTING 


01. Sintaksis ialah bidang yang mengkaji proses pembinaan ayat.

02. Ayat ialah unit pengucapan paling tinggi dalam susunan tatabahasa.

03. Ayat mesti ada subjek dan predikat.

04. Ayat dasar ialah ayat sumber pembentukan ayat lain.

05. Terdapat 4 pola ayat dasar iaitu FN+FN, FN+FA, FN + FK, FN + FS

06. Frasa ialah satu atau lebih patah kata sebagai unsur dalam ayat.

07. Frasa endosentrik ialah frasa nama, frasa kerja, dan frasa adjektif

08. Frasa eksosentrik ialah frasa sendi nama.

09. Objek tepat ialah objek penyambut secara langsung.

10. Objek sipi ialah objek penyambut secara tidak langsung.

11. Ayah menghadiahi ibu rantai. Objek tepat = ibu, Objek sipi = rantai.

12. Ayat aktif transitif mengandungi kata kerja transitif. Perlukan objek (penyambut)

13. Ayat aktif tak transitif mengandungi kata kerja tak transitif. Tidak perlukan objek.

14. Ayat pasif mengandungi kata kerja pasif, mengutamakan objek atau perbuatan.

15. Ayat tunggal mengandungi satu klausa (1 subjek, 1 predikat)

16. Ayat majmuk mengandungi lebih daripada satu ayat tunggal.

17. Ayat majmuk pancangan relatif menggunakan penanda relatif "yang"

18. Ayat majmuk komplemen menggunakan kata komplemen "bahawa" dan "untuk"

19. Ayat majmuk pancangan keterangan - satu ayat induk, satu atau lebih ayat kecil.

20. Ayat majmuk campuran ialah campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk.

21. Pengguguran ayat - penerbitan ayat mengakibatkan pengguguran unsur tertentu

22. Proses perluasan ayat - penambahan unsur-unsur dalam ayat baharu

23. Penyusunan semula ayat - susunan ayat diubah dan diterbitkan semulaBAHASA MELAYU KERTAS 3 STPM = SEMANTIK

FAKTA PENTING YANG HARUS
DIINGAT MENJELANG STPM 2010

01. Semantik ialah bidang mengkaji makna.
02. Sinonim ialah perkataan yang mempunyai makna yang hampir sama.
03. Antonim ialah kata yang berlawanan maksud.
04. Polisemi ialah bunyi sama, ejaan sama, makna berbeza. (sama dgn Polisemi)
05. Homonim ialah dua kata atau lebih bunyi sama, ejaan sama, makna berbeza.
06. Homofon ialah bunyi sama, ejaan lain, makna berbeza. (bena, bina)
07. Homograf ialah ejaan sama, bunyi lain, makna berbeza. (perang)
08. Hiponim ialah makna umum ke makna khusus. (Kenderaan = kereta, bas, dll)
09. Makna denotatif ialah makna tersurat atau makna asal.
10. Makna konotatif ialah makna dikaitkan dengan nilai positif atau negatif.
11. Bidalan ialah peribahasa erti selapis yang mengandungi pengajaran.
12. Pepatah ialah peribahasa erti selapis yang tidak mengandungi pengajaran.
13. Perbilangan ialah peribahasa yang disusun berangkap seperti puisi.
14. Perumpamaan ialah peribahasa berlapis.
15. Kiasan asal mengaitkan perkara dengan perkara lain sebagai perbandingan.
16. Kiasan berpindah tidak menggunakan kata perbandingan.
17. Kiasan sandar mengaitkan benda lain dengan benda serupa dengan perkara.
18. Kiasan terus menyatakan sesuatu secara terus.
19. Kiasan berangkap mempunyai pertentangan bunyi antara perkara.
20. Kiasan berbunga menggambarkan sesuatu dengan kata-kata yang indah.
21. Kiasan pemanis untuk melindungi daripada mengatakan sesuatu yang tidak elok
22. Kiasan melompat membawa maksud yang sama dengan kata-kata tersebut.
23. Kiasan melarat menyimpang jauh daripada makna asal perkataan.