23 September 2010

BAHASA MELAYU KERTAS 1 STPM = SINTAKSIS

FAKTA PENTING YANG HARUS
DIINGAT MENJELANG STPM 2010

01. Sintaksis ialah bidang yang mengkaji proses pembinaan ayat.
02. Ayat ialah unit pengucapan paling tinggi dalam susunan tatabahasa.
03. Ayat mesti ada subjek dan predikat.
04. Ayat dasar ialah ayat sumber pembentukan ayat lain.
05. Terdapat 4 pola ayat dasar iaitu FN+FN, FN+FA, FN + FK, FN + FS
06. Frasa ialah satu atau lebih patah kata sebagai unsur dalam ayat.
07. Frasa endosentrik ialah frasa nama, frasa kerja, dan frasa adjektif
08. Frasa eksosentrik ialah frasa sendi nama.
09. Objek tepat ialah objek penyambut secara langsung.
10. Objek sipi ialah objek penyambut secara tidak langsung.

11. Ayah menghadiahi ibu rantai. Objek tepat = ibu, Objek sipi = rantai.
12. Ayat aktif transitif mengandungi kata kerja transitif. Perlukan objek (penyambut)
13. Ayat aktif tak transitif mengandungi kata kerja tak transitif. Tidak perlukan objek.
14. Ayat pasif mengandungi kata kerja pasif, mengutamakan objek atau perbuatan.
15. Ayat tunggal mengandungi satu klausa (1 subjek, 1 predikat)
16. Ayat majmuk mengandungi lebih daripada satu ayat tunggal.
17. Ayat majmuk pancangan relatif menggunakan penanda relatif "yang"
18. Ayat majmuk komplemen menggunakan kata komplemen "bahawa" dan "untuk"
19. Ayat majmuk pancangan keterangan - satu ayat induk, satu atau lebih ayat kecil.
20. Ayat majmuk campuran ialah campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk.

21. Pengguguran ayat - penerbitan ayat mengakibatkan pengguguran unsur tertentu
22. Proses perluasan ayat - penambahan unsur-unsur dalam ayat baharu
23. Penyusunan semula ayat - susunan ayat diubah dan diterbitkan semula

BAHASA MELAYU KERTAS 1 STPM = SEMANTIK

FAKTA PENTING YANG HARUS
DIINGAT MENJELANG STPM 2010

01. Semantik ialah bidang mengkaji makna.
02. Sinonim ialah perkataan yang mempunyai makna yang hampir sama.
03. Antonim ialah kata yang berlawanan maksud.
04. Polisemi ialah bunyi sama, ejaan sama, makna berbeza. (sama dgn Polisemi)
05. Homonim ialah dua kata atau lebih bunyi sama, ejaan sama, makna berbeza.
06. Homofon ialah bunyi sama, ejaan lain, makna berbeza. (bena, bina)
07. Homograf ialah ejaan sama, bunyi lain, makna berbeza. (perang)
08. Hiponim ialah makna umum ke makna khusus. (Kenderaan = kereta, bas, dll)
09. Makna denotatif ialah makna tersurat atau makna asal.
10. Makna konotatif ialah makna dikaitkan dengan nilai positif atau negatif.
11. Bidalan ialah peribahasa erti selapis yang mengandungi pengajaran.
12. Pepatah ialah peribahasa erti selapis yang tidak mengandungi pengajaran.
13. Perbilangan ialah peribahasa yang disusun berangkap seperti puisi.
14. Perumpamaan ialah peribahasa berlapis.
15. Kiasan asal mengaitkan perkara dengan perkara lain sebagai perbandingan.
16. Kiasan berpindah tidak menggunakan kata perbandingan.
17. Kiasan sandar mengaitkan benda lain dengan benda serupa dengan perkara.
18. Kiasan terus menyatakan sesuatu secara terus.
19. Kiasan berangkap mempunyai pertentangan bunyi antara perkara.
20. Kiasan berbunga menggambarkan sesuatu dengan kata-kata yang indah.
21. Kiasan pemanis untuk melindungi daripada mengatakan sesuatu yang tidak elok
22. Kiasan melompat membawa maksud yang sama dengan kata-kata tersebut.
23. Kiasan melarat menyimpang jauh daripada makna asal perkataan.

RAMALAN CIKGU ZUL TENTANG ISU UTAMA KARANGAN STPM 2010

RAMALAN 1

ISU BAHASA
FOKUS : Bahasa Rojak

SKOP SOALAN
01. Punca - Punca
02. Kesan - Kesan
03. Langkah - Langkah

RAMALAN 2

ISU EKONOMI
FOKUS : Industri Pelancongan

SKOP SOALAN
01. Kepentingan
02. Usaha untuk memajukan
03. Tahun Melawat Malaysia
04. Kempen Cuti-Cuti Malaysia
05. Agro Pelancongan
06. Ekopelancongan

RAMALAN 3

ISU KESIHATAN
FOKUS : Penyakit Berjangkit

SKOP SOALAN
01. Punca - Punca
02. Usaha Mengatasi

RAMALAN 4

ISU  ALAM SEKITAR
FOKUS UTAMA : Bencana Alam (banjir, tanah runtuh, tsunami)

SKOP SOALAN
01. Punca-punca
02. Kesan-kesan
03. Langkah-langkah

RAMALAN 5

ISU SOSIAL
FOKUS UTAMA : Gejala Mat Rempit (Samseng Jalanan)

SKOP SOALAN
01. Punca-punca
02. Kesan-kesan
03. Langkah-langkah

RAMALAN 6

ISU SOSIAL
FOKUS UTAMA : Gejala Pembuangan Bayi

SKOP SOALAN
01. Punca-punca
02. Kesan-kesan
03. Langkah-langkah

RAMALAN 7

ISU KENEGARAAN (DASAR KERAJAAN)
FOKUS UTAMA : 1 Malaysia

SKOP SOALAN
01. Peranan pelajar dalam menjayakannya
02. Usaha-usaha

Format : Jenis Ucapan, Ceramah, Syarahan

RAMALAN 8

ISU PENDIDIKAN
FOKUS UTAMA : Pembangunan Modal Insan

SKOP SOALAN
01. Usaha-usaha

Format : Ucapan, Ceramah, Syarahan

RAMALAN 9

ISU DUNIA ICT
FOKUS UTAMA : Laman Web Sosial (Facebook dll)

SKOP SOALAN
01. Kesan-kesan
02. Usaha-usaha

RAMALAN 10

ISU SOSIAL
FOKUS UTAMA : Kad Kredit

SKOP SOALAN
01. Kebaikan
02. KeburukanIkhtiar Menjalani,
Untung Menyudahi
Manusia Mengikhtiarkan,
Allah Mentakdirkan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...