10 Oktober 2010

VARIASI BAHASA

BAHASA ISTANA

1. Mempunyai ungkapan kosa kata khusus.
2. Mempunyai ungkapan yang telah menjadi rutin.
3. Mempunyai persamaan dengan bahasa biasa dari segi tatabahasa.

PERBEZAAN BAHASA MELAYU FORMAL DAN BAHASA ISTANA

1. Kosa kata
2. Sistem panggilan

CIRI-CIRI BAHASA FORMAL

1. Digunakan secara beradab dan bersopan
2. Digunakan untuk melembutkan bicara
3. Menggunakan ganti nama yang lengkap dan sopan
4. Menggunakan tatabahasa yang sempurna
5. Mempunyai struktur ayat yang gramatis
6. Menggunakan imbuhan yang tepat dan lengkap
7. Menunjukkan keragaman binaan ayat
8. Mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan

BAHASA HALUS

1. Menggunakan tatabahasa yang betul
2. Menggunakan sistem ganti nama yang betul dan bersopan
3. Banyak menggunakan peribahasa untuk menyatakan hasrat hati.

PERBEZAAN BAHASA ISTANA DENGAN BAHASA MESRA

1. Struktur ayat
2. Ganti nama diri
3. Kependekan kata
4. Bahasa dalam hanya untuk golongan istana
5. Bahasa mesra agak meluas penggunaannya
6. Bahasa mesra lazimnya berbentuk lisan.
7. Bahasa mesra dalam bentuk tulisan banyak menggunakan singkatan dan pengguguran
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...