17 Mac 2016

KELESTARIAN KEWANGAN UNIVERSITI

DR. MOHD. BAKRI BAKAR 
Pensyarah Kanan Fakulti Sains, Universiti Teknologi Malaysia dan Pengerusi bersama Persatuan Kimia ACS Malaysia.

Kerencaman perubahan dunia akan sentiasa menyediakan cabaran baharu yang perlu ditangani dengan segera dan berhemah. Dalam hal ini, sumbangan universiti cukup penting bertepatan dengan peranannya sebagai sumber penjanaan ilmu yang mampu menawarkan penyelesaian bijak. Tambah­an pula universiti adalah institusi utama berasaskan elemen pendidikan aras tinggi yang tersusun dengan keupayaan ahli akademia yang diperakui keilmuannya.

KEJAYAAN DR. LATIFAH MUNIRAH dari Universiti Malaysia Perlis menerima anugerah Grand Prix ISIF 2016 di Istanbul, Turki, baru-baru ini, antara batu loncatan untuk universitinya mengkomersialkan kajian beliau. 

Di sinilah kepakaran universiti ditagih bagi memastikan manfaat ilmu dapat diterjemahkan untuk kemajuan negara dan kesejahtera­an warga. Tuntutan tersebut memerlukan perubahan acuan sedia ada dengan keseimbangan peranan universiti sebagai gedung kekayaan ilmu dan entiti kekayaan kewangan harus diberikan wacana baru.

Sektor pendidikan tinggi negara telah melalui perkembangan yang membanggakan berikutan polisi yang menggalakkan kecemerlangan institusi untuk menyediakan pendidikan terbaik. Berdasarkan laporan terkini Kementerian Pendidik­an Tinggi, kesarjanaan universiti tempatan telah diiktiraf sepertimana pencapaian penarafan 50 terbaik dunia bagi subjek sains alam sekitar dan pengajian pembangunan serta peningkatan konsisten penarafan universiti mengikut ranking QS. Keyakinan terhadap ekosistem kecemerlangan pendidikan tinggi negara juga diakui dengan kewujudan sembilan kampus antarabangsa iaitu bilangan yang tertinggi di Asia.

Pada masa sama, sumbangan institusi pendidikan tinggi seperti universiti terhadap komuniti dan industri tempatan giat dilakukan melalui inisiatif pemindahan ilmu seperti Knowledge Transfer Program dan Public-Private Research Network. Malah, nilai kesukarelawan bagi mengangkat taraf sosioekonomi masyarakat terus menjadi agenda utama sepertimana lebih daripada 5000 sukarelawan telah digerakkan dalam Ops Pasca Banjir pada tahun lepas. Manakala inovasi teknologi daripada kepakaran penyelidik universiti juga telah dimanfaatkan dalam menyediakan kemudahan seperti bantuan kepada mangsa bencana banjir tersebut.

Tahun ini menyaksikan pemerolehan bajet pengkhususan untuk pendidikan negara telah dikurangkan kesan daripada ketidaktentuan ekonomi semasa. Hasilnya, kebergantungan utama kewangan pendidikan kepada perbendaharaan kerajaan sudah tidak menjadi les­tari. Tanpa menafikan pendidikan adalah bersudut pelaburan jangka panjang yang sentiasa menjadi tanggungjawab kerajaan, inisiatif kemandirian kewangan terutamanya di peringkat pendidikan tinggi harus diusahakan bagi memacu perekonomian pendidikan.

Hal Ini demikian kerana pendidikan tinggi terutamanya universiti mempu­nyai potensi, keupayaan dan sumber yang tidak terhad dalam berinovasi untuk mencipta kekayaan. Ini juga selaras dengan autonomi kewang­an yang mula diberikan kepada universiti bagi membolehkan me­ngenal pasti peluang dan ruang baru penjanaan kewangan tanpa dihadkan oleh peraturan konvensional.

Oleh itu, perkara ini telah dijadikan salah satu asas lonjakan pendidikan tinggi negara yang telah dibentangkan melalui pelan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) bertemakan kelestarian kewangan. Sudah tentunya kecemerlangan berteraskan kesarjanaan ilmu yang telah dicapai harus diteruskan dengan penyelesaian kreatif perlu diketengahkan dalam menghadapi kekangan kewangan.

Oleh itu universiti perlu dimo­delkan kembali mengikut landskap cabaran semasa, namun tidak mengetepikan matlamat asal kewujudan universiti. Ini bermakna peranan universiti perlu terus selaras mengikut paksi keilmuan, tetapi ditambah nilai supaya dapat di­terjemahkan kepada manfaat ke­sejahteraan yang mencakupi kedua­dua aspek sosial dan ekonomi.

Kehadiran universiti sebagai sumber rekayasa sosial masyarakat melalui pendidikan perlu terus diupayakan. Manakala, model universiti bercirikan nilai keusahawanan perlu diberikan tumpuan terutamanya dalam inisiatif mengkomersialkan idea. Hakikatnya, manfaat yang akan terhasil bukan sekadar membantu kewangan universiti, akan tetapi dapat membawa limpahan kemakmuran terhadap ekonomi setempat dan negara keseluruhannya.

Melalui pembentangan amanat tahun baru, Kementerian Pendidikan Tinggi mencadangkan lima ruang strategi yang perlu diterokai bagi menterjemahkan keupayaan sedia ada pendidikan tinggi kepada hasil yang dapat memberikan impak ekonomi. Ini melibatkan pemerkasaan sistem endowmen serta wakaf, pengukuhan jalinan alumni, pengkomersialan hasil kepakaran serta penyelidikan, membuka potensi aset dan mewujudkan ekosistem keusahawanan. Semua inisiatif yang dinyatakan tersebut perlu dilaksanakan bersekali dengan pembudayaan perbelanjaan berhemah dan peningkatan aras kecekapan pengurusan.

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) misalnya meletakkan keutamaan terhadap agenda kelestarian pendidikan tinggi seiring penghasil­an yang berimpak. Sebagaimana dinyatakan melalui buku perutusan Naib Canselor, UTM telah menetapkan kelestarian kewangan sebagai antara pemacu perubahan dengan tujuh bidang tumpuan utama universiti telah dikenal pasti.

Bagi mengekalkan ekosistem kecemerlangan, UTM akan terus menyediakan dana secukupnya melalui lonjakan penjanaan daripada sumber baru serta amalan pengagihan belanjawan mengikut keberhasilan di samping menggiatkan nilai produktiviti dan keusahawanan kepada setiap warganya.

Strategi seperti ini adalah penting dalam merasionalisasikan kembali pelaburan pendidikan supaya lestari dan kekal menghasilkan pulangan berimpak. Selain itu, agenda kelestarian juga harus dilaksanakan merentas institusi melalui interaksi dan kerjasama melibatkan perkongsian sumber, kepakaran dan praktis terbaik untuk kecemerlangan bersama.

Sememangnya tiada acuan yang konkrit berkenaan model universiti yang tetap. Kelestariannya bergantung kepada visi dan misi unik setiap universiti dalam menghadapi cabaran tersendiri melalui keseimbangan tanggungjawab kepada pelbagai pihak.

UTUSAN MALAYSIA

16 MAC 2016
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...