23 September 2010

BAHASA MELAYU KERTAS 1 STPM = SINTAKSIS

FAKTA PENTING YANG HARUS
DIINGAT MENJELANG STPM 2010

01. Sintaksis ialah bidang yang mengkaji proses pembinaan ayat.
02. Ayat ialah unit pengucapan paling tinggi dalam susunan tatabahasa.
03. Ayat mesti ada subjek dan predikat.
04. Ayat dasar ialah ayat sumber pembentukan ayat lain.
05. Terdapat 4 pola ayat dasar iaitu FN+FN, FN+FA, FN + FK, FN + FS
06. Frasa ialah satu atau lebih patah kata sebagai unsur dalam ayat.
07. Frasa endosentrik ialah frasa nama, frasa kerja, dan frasa adjektif
08. Frasa eksosentrik ialah frasa sendi nama.
09. Objek tepat ialah objek penyambut secara langsung.
10. Objek sipi ialah objek penyambut secara tidak langsung.

11. Ayah menghadiahi ibu rantai. Objek tepat = ibu, Objek sipi = rantai.
12. Ayat aktif transitif mengandungi kata kerja transitif. Perlukan objek (penyambut)
13. Ayat aktif tak transitif mengandungi kata kerja tak transitif. Tidak perlukan objek.
14. Ayat pasif mengandungi kata kerja pasif, mengutamakan objek atau perbuatan.
15. Ayat tunggal mengandungi satu klausa (1 subjek, 1 predikat)
16. Ayat majmuk mengandungi lebih daripada satu ayat tunggal.
17. Ayat majmuk pancangan relatif menggunakan penanda relatif "yang"
18. Ayat majmuk komplemen menggunakan kata komplemen "bahawa" dan "untuk"
19. Ayat majmuk pancangan keterangan - satu ayat induk, satu atau lebih ayat kecil.
20. Ayat majmuk campuran ialah campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk.

21. Pengguguran ayat - penerbitan ayat mengakibatkan pengguguran unsur tertentu
22. Proses perluasan ayat - penambahan unsur-unsur dalam ayat baharu
23. Penyusunan semula ayat - susunan ayat diubah dan diterbitkan semula

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...