23 September 2010

BAHASA MELAYU KERTAS 1 STPM = SEMANTIK

FAKTA PENTING YANG HARUS
DIINGAT MENJELANG STPM 2010

01. Semantik ialah bidang mengkaji makna.
02. Sinonim ialah perkataan yang mempunyai makna yang hampir sama.
03. Antonim ialah kata yang berlawanan maksud.
04. Polisemi ialah bunyi sama, ejaan sama, makna berbeza. (sama dgn Polisemi)
05. Homonim ialah dua kata atau lebih bunyi sama, ejaan sama, makna berbeza.
06. Homofon ialah bunyi sama, ejaan lain, makna berbeza. (bena, bina)
07. Homograf ialah ejaan sama, bunyi lain, makna berbeza. (perang)
08. Hiponim ialah makna umum ke makna khusus. (Kenderaan = kereta, bas, dll)
09. Makna denotatif ialah makna tersurat atau makna asal.
10. Makna konotatif ialah makna dikaitkan dengan nilai positif atau negatif.
11. Bidalan ialah peribahasa erti selapis yang mengandungi pengajaran.
12. Pepatah ialah peribahasa erti selapis yang tidak mengandungi pengajaran.
13. Perbilangan ialah peribahasa yang disusun berangkap seperti puisi.
14. Perumpamaan ialah peribahasa berlapis.
15. Kiasan asal mengaitkan perkara dengan perkara lain sebagai perbandingan.
16. Kiasan berpindah tidak menggunakan kata perbandingan.
17. Kiasan sandar mengaitkan benda lain dengan benda serupa dengan perkara.
18. Kiasan terus menyatakan sesuatu secara terus.
19. Kiasan berangkap mempunyai pertentangan bunyi antara perkara.
20. Kiasan berbunga menggambarkan sesuatu dengan kata-kata yang indah.
21. Kiasan pemanis untuk melindungi daripada mengatakan sesuatu yang tidak elok
22. Kiasan melompat membawa maksud yang sama dengan kata-kata tersebut.
23. Kiasan melarat menyimpang jauh daripada makna asal perkataan.
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...